اثرات منفی دیدن عکس و فیلمهای مستهجن

یکی از قدرتمندترین نیازها و غرایزی که در انسان وجود دارد غریزه جنسی است. نیاز جنسی مانند نیاز به آب و غذا از نیازهایی است که بایستی از روش صحیح ارضاء گردد. فحشا از نظر علم و تجربه ثابت شده…